مسأله1584

اگر روزه دار از روی سهو و فراموشی چیزی بخورد یا بیاشامد روزه اش باطل نمی شود.