مسأله1583

اگر هنگامی که مشغول غذا خوردن است بفهمد که صبح شده، باید آنچه را که در دهان است بیرون آورد، و اگر عمداً فرو ببرد روزه اش باطل می شود، و به تفصیلی که در مسأله (1667) خواهد آمد کفاره نیز بر او واجب می شود.