مسأله973

کسی که عذر ندارد و می تواند درست بایستد اگر پاها را بیش از اندازه گشاد بگذارد که به آن ایستادن نگویند نمازش باطل است.