مسأله9

اگر مجتهدی که انسان از او تقلید می کند، از دنیا برود، حکم بقاء بر تقلید او چنین است:
در مسائلی که فتوای او را به قصد عمل کردن یاد گرفته و هنوز فراموش نکرده، یا تفصیلش را فراموش کرده ولی اجمالش را به یاد دارد، به طوری که اگر فتوای او را به او بگویند یاد آوری مسأله محسوب شود -نه تعلم جدید-، در این گونه مسائل، می تواند بر تقلید او  باقی بماند، بلکه در بعضی موارد بقاء واجب است؛ به این تفصیل که اگر نمی داند که او با مجتهد زنده در فتوی اختلاف دارد، یا می داند که اختلاف ندارد، مخیر است به فتوای او، یا به فتوای مجتهد زنده عمل نماید.
و چنانچه به اختلاف او با مجتهد زنده در مسائل محلّ ابتلاء-و لو اجمالاً- علم دارد باید به تفصیل زیر عمل کند:
اگر او اعلم از مجتهد زنده باشد واجب است بر تقلید او باقی بماند.
و اگر مجتهد زنده، اعلم از او است باید به مجتهد زنده رجوع کند.
و اگر اعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد، یا در علم مساوی باشند، باید به فتوای هر کدام که مطابق احتیاط است، عمل کند، و اگر احتیاط در عمل کردن به فتوای هر دو باشد، باید به فتوای هر دو عمل نماید؛ مثلاً اگر یکی نماز جمعه و یکی نماز ظهر را واجب می داند، احتیاطاً هر دو نماز را  بخواند .
و در صورتی که احتیاط ممکن نباشد، مخیر است عمل خود را مطابق هر کدام از آنها که بخواهد انجام دهد.
و امّا در مسائلی که فتوای او را یاد نگرفته، یا بعد از یاد گرفتن کاملاً فراموش کرده – به طوری که به دست آوردن فتوای او در آن مسائل، تعلّم جدید به حساب آید- نمی تواند بر تقلید او باقی بماند هر چند او را اعلم بداند و باید به مجتهد زنده رجوع کند .