مسأله8

اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسأله ای فتوی داده، احتیاط کند؛ مثل این که بفرماید: ظرف نجس را اگر یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود، ولی احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند.
یا اگر پیش از آنکه فتوی بدهد، احتیاط کند؛ مثل اینکه بفرماید احتیاط آن است که ظرف نجس را در آب کر، سه مرتبه بشویند اگر چه با یک مرتبه شستن پاک می شود، مقلد او می تواند این احتیاط را که به آن احتیاط مستحبّ می گویند، ترک کند.