مسأله771

انسان می‌تواند به تفصیلی که در مسأله 1394 خواهد آمد در بین نماز ادا، نیت را به نماز قضا برگرداند.