مسأله770

برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به واجب جایز نیست.