مسأله769

اگر انســان نمازی را که خوانده، احتیـــاطاً دوباره بخواند و در بین نماز یادش بیاید نمازی را که باید پیش از آن می‌خواند، نخوانده است، نمی‌تواند نیّت را به آن نماز برگرداند: مثلاً موقعی که نماز عصر را احتیاطاً می‌خواند،

 اگر یادش بیاید نماز ظهر را نخوانده است نمی‌تواند نیّت را به نماز ظهر برگرداند.