مسأله768

اگر در نماز عشا، بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه، چنانچه به مقدار پنج رکعت وقت باقی است، باید نماز را بر هم زده نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر وقت کمتر از این مقدار مانده، باید همان نماز عشا را تمام کند و خواندن مغرب لازم نیست .