مسأله767

اگر در نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم شک کند که نماز مغرب را خوانده یا نه ،چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، وقت عشا نیز تمام می‌شود و به مقدار یک رکعت هم باقی نمی ماند، باید به نیّت عشا نماز را تمام کند و بنا بگذارد که نماز مغرب را به جا آورده، ولی اگر به مقدار یک رکعت یا بیشتر وقت می ماند باید نیت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعتی تمام کند، بعد نماز عشا را بخواند.