مسأله766

اگر در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده یا نه؟ نیّت را به نمازظهر برگرداند و نماز را تمام کرده بعد از آن نماز عصر را بخواند ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نماز، آفتاب غروب می‌کند، یا کمتر ازمقدار یک رکعت آفتاب می‌ماند، باید نماز را به نیّت نماز عصر تمام کند، و در این صورت نماز ظهر قضا ندارد.