مسأله765

اگر در بین نماز عصر یقین یا اطمینان پیدا کند که نماز ظهر را نخوانده و نیّت را به نماز ظهر برگرداند، سپس یادش بیاید که نماز ظهر را خوانده بوده، چنانچه بعد از برگرداندن نیّت چیزی از اجزا و افعال را به قصد نماز ظهر انجام نداده، باید نیّت را دوباره به نماز عصر برگرداند و نماز را تمام کند واگر انجام داده نماز را رجاءً به نیت عصر تمام کند وآن را دوباره بخواند.