مسأله6

انسان تا یقین نکند که فتوای مجتهد تغییر کرده، می تواند به آنچه در رساله اش نوشته شده عمل نماید. و اگر احتمال دهد که فتوای او تغییر کرده  جستجو لازم نیست.