مسأله5

ه دست آوردن فتوای مجتهد چهار راه دارد:
اول- شنیدن از خود مجتهد
دوم- شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد رانقل کنند
سوم- شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد
چهارم- دیدن در رسالۀ مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.