مسأله40

زمین نجسی که باران بر آن ببارد، به هر نقطه اش که برسد آن را پاک می کند، و اگر آب باران جاری شود، و در حال باریدن به جای نجسی زیر سقف یا جائی که باران نمی بارد برسد، آن جا نیز پاک می شود. به همان شرط که در مسألۀ قبل گفته شد.