مسأله4

اگر اختلاف مجتهدین در فتوی و لو اجمالاً معلوم و شناختن اعلم در میان آنها مشکل باشد، لازم است احتیاط کند، و در صورتی که احتیاط ممکن نباشد باید از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد، بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید به فتوای او عمل نماید.