مسأله39

اگر بر سقف ساختمان یا روی بام آن عین نجاست باشد، تا وقتی باران به بام می بارد، آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یا ناودان می ریزد، پاک است، به این شرط که بو یا رنگ یا مزۀ عین نجس نگرفته و مضاف نشده باشد ولی بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می ریزد به چیز نجس رسیده است، نجس می باشد .