مسأله38

اگر باران بر عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشّح کند چنانچه عین نجاست همراه آن نباشد، و بو، یا رنگ، یا مزة آن ( به صورتی که در مسأله 17 گذشت) تغییر نکرده باشد، پاک است، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشّح کند، چنانچه ذره ای خون در آن باشد، یا آنکه بو، یارنگ، یا مزة آن( به صورت ذکر شده) تغییر کند، نجس می باشد .