مسأله36

آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی جوشد، چنانچه کمتر از کرّ باشد و نجاست به آن برسد نجس می شود، اما اگر با فشار -هرچند معمولی- جاری باشد و نجاست به پائین آن برسد، طرف بالای آن نجس نمی شود.
4- آب باران