مسأله35

اقوی این است آب لوله کشی حمام ها که از شیرها و دوش ها می ریزد، اگر متصل به کرّ باشد، در حکم آب جاری است.