مسأله34

آب حوضچه حمام اگرچه کمتر از کرّ باشد، چنانچه به خزینه ای که آب آن به اندازة کرّ است متصل باشد، در حکم آب جاری است.