مسأله33

چشمه، یا قناتی که در فصلی از سال می جوشد، و در فصلی از جوشش می-افتد، فقط وقتی که می جوشد، جاری محسوب می شود.