مسأله32

آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است، در صورتی که به ملاقات عین نجس، یا چیزی که نجس شده است، بو، یا رنگ، یا مزة آن ( به صورتی که در مسأله 17 گذشت) تغییر نکند، نجس نمی شود.