مسأله31

آب چشمه ای که جاری نیست ولی به گونه ای  است که اگر از آن بردارند باز می جوشد، اگر نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو، یا رنگ، یا مزة آن( به صورتی که در مسأله 17گذشت) تغییر نکرده، پاک است هر چند کمتر از کرّ باشد.