مسأله30

اگر نجاستی به آب جاری برسد، مقداری از آب که بو، یارنگ، یا مزه اش به واسطة نجاست( به صورتی که در مسألة 17 گذشت) تغییر کرده، نجس است و طرفی که متصل به چشمه است، اگر چه کمتر از کرّ باشد پاک است و آبهای طرف دیگر نهر، اگر به اندازة کرّ باشد، یا به واسطة آبی که تغییر نکرده، به آب طرف چشمه متصل باشد، پاک و گرنه نجس است.