مسأله29

آب جاری اگر چه کمتر از کرّ باشد چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو، یا رنگ، یا مزة آن به واسطة نجاست،( به صورتی که در مسألۀ 17 گذشت) تغییر نکرده، پاک است.