مسأله28

آبی که با آن مخرج بول یا غائط را می شویند، با پنج شرط، چیزی را که با آن ملاقات کند، نجس نمی کند.
اول : آنکه بو، یا رنگ، یا مزۀ نجاست را نگرفته باشد.
دوم: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد.
سوم: نجاست دیگری مثل خون با بول یا غائط بیرون نیامده باشد.
چهارم: ذرّه های غائط در آب پیدا نباشد .
پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد .
3- آب جاری  
آب جاری آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد؛ مانند آب چشمه و قنات .