مسأله27

آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد نجس است، و از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس، روی آن می ریزند و از آن جدا می شود، بنا بر احتیاط واجب اجتناب کنند.