مسأله26

اگر آب قلیل روی چیز نجس ریخته شود، یا چیز نجس به آن برسد نجس می شود و اگر با فشار -هر چند معمولی- روی چیز نجس بریزد مقداری که به آن چیز رسیده نجس، و مقداری که به آن نرسیده پاک است.