مسأله25

آب قلیل آبی است که از زمین نجوشد و از کرّ کمتر باشد.