مسأله24

کرّ بودن آب به دو راه ثابت می شود:
اول آنکه خود انسان یقین یا اطمینان ( علم عادی) پیدا کند.
دوم آنکه دو مرد عادل خبر دهند. و بعید نیست که قول یک مرد عادل بلکه قول کسی که مورد وثوق و اطمینان است نیز کافی باشد.
2- آب قلیل