مسأله23

آبی که به اندازة کرّ بوده، اگر انسان شک کند از کرّ کمتر شده یا نه در حکم آب کرّ است؛ یعنی نجاست را پاک می کند و اگر نجاستی هم به آن برسد، نجس نمی شود. مگر در صورتی که در مسأله (17)گذشت . و آبی که کمتر از کرّ بوده و انسان شک دارد به مقدار کرّ شده یا نه، حکم آب کمتر از کرّ را دارد.