مسأله22

اگر مقداری از آب کرّ یخ ببندد که باقی آن به قدر کرّ نباشد، چنان چه نجاست به آن برسد نجس می شود و هر مقدار از یخ هم به تدریج آب شود نجس است.