مسأله21

اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل به کرّ است بشویند، آبی که از آن چیز می ریزد اگر متصل به کرّ باشد و بو، یا رنگ، یا مزۀ آن به صورت های ذکر شده در مسأله 17 تغییر نکرده باشد پاک است و همچنین است ترشّحاتی که از آن جدا می شود اگر عین نجاست در آن نباشد.