مسأله20

آب فوّاره اگر متصل به کرّ باشد آب نجس را پاک می کند، ولی اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد، آن را پاک نمی کند مگر آنکه چیزی روی فواره بگیرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود و بهتر این است که با آن مخلوط گردد.