مسأله19

اگر عین نجس به آبی که بیشتر از کرّ است برسد و بو، یا رنگ، یا مزۀ قسمتی از آن را تغییر دهد، چنانچه مقداری که تغییر نکرده کمتر از کرّ باشد تمام آب نجس می شود و اگر به اندازۀ کرّ یا بیشتر باشد، فقط مقداری که بو، یا رنگ، یا مزۀ آن تغییر کرده، نجس است.