مسأله18

اگر بو، یا رنگ، یا مزۀ آب کرّ به واسطۀ غیر نجاست تغییر کند، نجس نمی-شود، همچنان که تغییر این اوصاف به صرف مجاورت با نجس (بدون ملاقات با آن) آب را نجس نمی کند.