مسأله17

اگر عین نجس مانند بول و خون یا چیز متنجّس مانند لباسی که نجس شده است، به آب کرّ برسد آن آب در دو صورت زیر نجس می شود:
1- در اثر ملاقات با نجس یا متنجّس، بو، یا رنگ، یا مزة   نجاست را بگیرد.
2- در اثر این ملاقات تغییری در یکی از این اوصاف سه گانه آب پیدا شود که عرف بگوید این تغییر، در اثر غلبۀ نجاست بر آب است.
و اگر به صورت های ذکر شده تغییر نکند نجس نمی شود.