مسأله16

آب کرّ مقدار آبی است که اگر در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک سه وجب است بریزند، آن را پر کند (احتیاط مستحبّ آن است که هر بعد آن سه وجب و نیم باشد) و مقدار آن به حسب وزن از صدو بیست و هشت من تبریز بیست مثقال کمتر است که تقریباً 800/376 کیلوگرم می شود.