مسأله14

اگر مکلّف مدتی اعمال خود را بدون رجوع به فتوای مجتهد (بدون تقلید) انجام دهد، این اعمال در صورتی صحیح است که بفهمد به وظیفۀ واقعی خود عملکرده  است، یا مجتهدی که فعلاً مطابق وظیفه به او رجوع کرده، آن اعمال را کافی بداند و گرنه محکوم به بطلان است.