مسأله13

اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد تغییر کند، لازم نیست به او خبر دهد ، ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه گفته و این اشتباه موجب آن می شود که آن شخص ندانسته به ترک واجب یا فعل حرام مبتلا شود، بنابر احتیاط واجب باید اشتباه را در صورت امکان برطرف کند.