مسأله12

اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند لازم است به فتوای مجتهد اعلم، یا به احتیاط عمل نماید و اگر دسترسی به فتوای اعلم ندارد و احتیاط هم ممکن نیست باید صبر کند تا فتوای اعلم را به دست بیاورد، و اگر این هم ممکن نیست، می تواند در آن مسئله به فتوای غیر اعلم رجوع کند، اینها در صورتی است که اختلاف اعلم را با غیر اعلم – و لو اجمالاً- بداند و گرنه با دسترسی به فتوای اعلم و با امکان عمل به احتیاط نیز، می تواند به فتوای غیر اعلم عمل نماید .