مسأله115

خرما و مویز و کشمش و آب آنها اگر جوش بیایند پاک و خوردن آنها حلال می باشد.