مسأله1140

اگر عمداً صورت خود را به قدری برگرداند که کاملاً با طرف راست یا چپ مواجه شود یا بیشتر از این صورت را برگرداند نمازش باطل است ، ولی اگر کمی برگرداند که نگویند روی خود را از قبله برگردانده ، نماز باطل نمی شود ، و اگر به قدری باشد که بگویند روی خود را از قبله برگردانده ولی به نقطۀ راست یا چپ نرسیده باشد در این صورت چنانچه روی گرداندن عمدی باشد نماز باطل است و اگر سهوی باشد نماز صحیح است ولی بعد از توجّه فوراً به طرف قبله برگردد.

و اگر سهواً صورت را در حال اشتغال به نماز کاملاً به طرف راست یا چپ برگرداند چنانچه موقعی توجّه پیدا کند که وقت باقی است ، احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند ، و اگر وقت باقی نیست ، یا بعد از وقت توجّه پیدا کند قضا ندارد.

ششم – از مبطلات نماز آن است که عمداً تکلم کند ، یعنی اگر لفظی بگوید که شامل یک حرف با بیشتر است ، در صورتی که معنا داشته باشد ، مانند «قِ» در عربی (یعنی نگه دار) ، یا در موقعیّت خاصّی معنا بدهد (مانند «ب» در جواب سؤال از حرف دوّم الفبا) ، و معنی آن را قصد کند ، یا توجّه به معنی آن داشته باشد، نمازش باطل است . و همچنین است بنابر احتیاط واجب لفظی که معنایی ندارد ولی مرکّب از دو حرف یا بیشتر است.