مسأله114

اگر آب انگور و بنا بر احتیاط خود انگور، به  خودی خود یا به واسطه پختن جوش بیاید حرام است ولی نجس نیست.