مسأله1139

هرگاه از روی فراموشی یا ناچاری یا تقیّه ، دست ها را روی هم بگذارد اشکال ندارد و همچنین است اگر برای خاراندن دست و مانند آن باشد.

چهارم – از مبطلات نماز آن است که مأموم بعد از آن که امام جماعت حمد را تمام کرد، «آمین» بگوید ، و غیر مأموم هم اگر بعد از تمام شدن حمد آن را بگوید نمازش بنابر احتیاط  واجب باطل است ، و چنانچه آن را به قصد اینکه در نماز مشروع است  بگوید، بلا اشکال معصیت نیز کرده است (چه مأموم باشد چه غیر مأموم) ولی در هر صورت اگر «آمین» را از روی اشتباه یا تقیّه بگوید، نمازش اشکال ندارد.

پنجم – از مبطلات نماز آن است که عمداً پشت به قبله کند، یا کاملاً به طرف راست یا چپ قبله برگردد ، بلکه اگر عمداً مقداری برگردد که نگویند رو به قبله است اگرچه به نقطۀ طرف راست یا چپ نرسد ، نمازش باطل است

امّا اگر از روی فراموشی یا غفلت یا اشتباه در تشخیص قبله ، به طرف راست یا چپ نماز بخواند ، چنانچه انحراف به نقطۀ راست یا چپ نرسد نماز او صحیح است ولی بعد از توجّه باید فوراً به طرف قبله برگردد ، و اگر انحراف به نقطۀ راست یا چپ برسد ، چناچه موقع توجّه ، وقت باقی است نماز را از سر بگیرد ، و اگر وقت باقی نیست ، یا بعد از گذشتن وقت متوجّه شده ، قضا لازم نیست . و در صورتی که نمازش یا مقداری از آن پشت به قبله بوده و وقت برای أدا نیست بنابر احتیاط واجب قضا نماید.