مسأله1138

اگر در حال سجده از خواب بیدار شود و شک کند که در سجدۀ آخر نماز است، یا بعد از نماز در سجدۀ شکر، چنانچه بداند بی اختیار خوابش برده، بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را دوباره بخواند و اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و احتمال دهد با غفلت از این که در نماز است در سجدۀ آخر آن خوابیده، نمازش صحیح است.

سوّم – از مبطلات نماز آن است که دست ها را به قصد این که جزء نماز باشد روی هم بگذارد، و اگر به این قصد نباشد بلکه به عنوان ادب و عبادتی در حال نماز باشد، کار حرام کرده، و احتیاط واجب آن است که نماز را دوباره بخواند.