مسأله1135

دوازده چیز نماز را باطل می کند که آنها را مبطلات نماز می گویند.

اول – آن که در بین نماز یکی از شرط های آن از بین برود؛ مثلاً در بین نماز، در وسعت وقت متوجه شود که بدنش نجس شده و آب کشیدن آن بدون بهم خوردن صورت نماز ممکن نیست.

دوّم – آن که در بین نماز عمداً یا سهواً یا از روی ناچاری، چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند پیش آید؛ مثلاً بول از او بیرون آید، ولی کسی که نمی تواند از بیرون آمدن بول یا غائط خودداری کند، اگر در بین نماز بول یا غائط از او خارج شود، چنانچه به دستوری که در احکام وضو – در مساله (313) و چند مساله بعد از آن – گذشت رفتار نماید، نمازش باطل نمی شود. و نیز اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود، در صورتی که به دستور استحاضه رفتار کرده باشد، نمازش صحیح است.