مسأله113

همۀ اقسام الکل صنعتی که برای رنگ کردن درب و میز و صندلی و مانند اینها به کار می برند و الکل طبّی پاک می باشد.