مسأله1122

اگر سجدۀ اول را به خیال این که سجدۀ دوّم است یا سجدۀ دوّم را به خیال این که سجدۀ اول است به جا آورد، نماز صحیح است و سجدۀ اول او، سجدۀ اول، و سجدۀ دوّم او، سجدۀ دوّم نماز حساب می شود.